Att tänka på vid rivning i Stockholm

Den klassiska bilden av rivning av byggnader är ofta en stor järnkula som hänger från en kran och som med kraft slår hål på konstruktionen som ska rivas. Den här metoden är ganska gammal och inte särskilt precis, vilket är varför den är relativt ovanlig idag. Istället har den ersatts av sprängning vid större rivningar likväl som av handhållna maskiner för de mindre jobben. Därtill används grävmaskiner och liknande.

Definition av rivning

Först och främst bör begreppet rivning definieras eftersom du faktiskt kan riva delar av byggnader utan att det anses vara en rivning. Det som avgör om jobbet som utförs faktiskt är en rivning beror på huruvida konstruktionens stomme rivs eller inte. Om du river en hel byggnad eller en del av en byggnad, inklusive dess bärande delar, så handlar det således om en äkta rivning. Att riva innerväggar och liknande där stommen finns kvar är därmed inte en egentlig rivning. Om en byggnad ska flyttas så faller det också inom definitionen för rivning, även om byggnaden givetvis inte demoleras då.

Ansök om rivningslov

Om du planerar att genomföra en rivning i Stockholm eller på någon annan plats inom landet så kommer du förmodligen att behöva rivningslov. Ett rivningslov behöver du ansöka om när du planerar att riva vissa byggnader inom ett så kallat detaljplaneområdet, vilket är detsamma som ett område där det finns en stadsplan. Mer information om detta kan du få hos byggnadsnämnden i din aktuella kommun.

Upprätta en rivningsplan

Föga förvånande uppstår mycket skräp och liknande vid en rivning och med miljöaspekten av detta i fokus så bör det alltid tas fram en så kallad rivningsplan. Där ska framgå vad som ska göra med allt rivningsmaterial, exempelvis kan betong användas igen medan brännbart material ska sorteras som sådant. Det gäller även att vara medveten om vilka miljöfarliga material som finns i byggnaden innan rivningen sker så att dessa kan tas om hand på ett lämpligt sätt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *